Salgs- og leveringsbetingelser for Intersign ApS

 1. Generelt
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra INTERSIGN APS med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Alle tilbud og ordrer er først gældende efter endelig godkendelse fra INTERSIGN ApS.
 2. Priser
  Alle priser er vejledende og i danske kroner og eksklusive moms. INTERSIGN APS’ priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret skrifteligt tilbud. Priserne er først gældende når der foreligger en skriftelig bekræftelse. INTERSIGN APS tager forbehold for fejl i prislister og fremsendte tilbud.
 3. Betaling
  Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt den sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. INTERSIGN APS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger forud for selve gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på INTERSIGN APS, som ikke er skriftligt accepteret af INTERSIGN APS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modregninger af nogen art.
 4. Ejendomsforbehold
  INTERSIGN APS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
 5. Levering
  Levering sker ab lager INTERSIGN APS adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringstiden er fastsat af INTERSIGN APS efter bedste skøn i overensstemmelse med erfaring og estimater fra logistikpartnerne. INTERSIGN APS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
 6. Returnering
  Varer tages som udgangspunkt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, men kun gældende for lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer kan ikke annulleres og tages ikke retur. INTERSIGN APS forbeholder sig ret til ved returnering af varer eller annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 20% af fakturaværdien. Varerne krediteres til gældende dagspriser fratrukket returneringsgebyret.
 7. Produktinformation/produktændringer
  Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale.

Der tages også forbehold for eventuelle nødvendige ændringer af produkter og sammensætning af løsninger, herunder forbehold for udgåede modeller hos producenter. INTERSIGN APS forpligter sig til skriftligt at informere køber om disse ændringer forud for enhver aftalt leverance.

 

 1. Immaterielle rettigheder
  Alle varemærker på produkterne er de respektive rettighedshaveres ejendom.

Anvendelse af varemærker kræver særskilt aftale fra rettighedshaverne.

Software leveret er altid underlagt det enkelte produkts licensaftale.

 1. Mangler og reklamation
  Senest 48 timer efter modtagelse af en forsendelse er køber forpligtet til skiftligt at orientere INTERSIGN APS om eventuelle mangler/fejl jf. ordren/fakturaen.

Køber er samtidig forpligtet til at besigtige enhver leverance på modtagelsestidspunktet og reklamere overfor fragtmand samt INTERSIGN APS i det tilfælde der er synlige skader på emballage, og dermed også potentielt skader på produktet.

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Returnering af defekte produkter under garanti kræver forudgående oprettelse af en returanmodning hos INTERSIGN APS. Ved returnering af et produkt skal forsendelsen være tydligt mærket med det udleverede returnummer. Returnering sker for købers regning.

INTERSIGN APS forbeholder sig retten til at teste varer. Hvis INTERSIGN APS ikke kan konstatere en fejl på produktet jf. fejlbeskrivelsen, vil varen sendes retur med en faktura for udført arbejde. INTERSIGN APS kan frit vælge om et fejlbehæftet produkt repareres, ombyttes eller kreditereres.

Garantireparation/ombytning omfatter kun fejl og mangler, som opstår under sædvanlige funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse.

 1. Ansvarsbegrænsning
  Et erstatningskrav overfor INTERSIGN APS kan ikke overstige det fakturerede beløb for den solgte vare. INTERSIGN APS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og INTERSIGN APS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. INTERSIGN APS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes udbedring, ombytning eller forsøg herpå. INTERSIGN APS kan ikke drages til ansvar såfremt forhold, som INTERSIGN APS ikke er herre over, forhindrer opfyldelse af købet eller hvis opfyldelse resulterer i forholdsmæssigt for store omkostninger, herunder eksempelvis arbejdskonflikt, brand, krig, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, usædvanlige naturbegivenheder samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 2. Produktansvar
  Er det leverede skyld i en skade er INTERSIGN APS ikke ansvarlig, medmindre det kan dokumenteres at skaden skyldes forsømmelse begået af INTERSIGN APS.

For skade på købers ting er ansvaret for INTERSIGN APS begrænset i forhold til gældende forsikringsbetingelser. Disse kan køber til enhver tid få oplyst på forlangende.

INTERSIGN APS har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

 

Såfremt INTERSIGN APS pålægges et produktansvar fra andre end køber, som følge af brug eller videresalg, er køber forpligtet til at holde INTERSIGN skadesløs for ansvar, der rækker udover de nævnte begrænsninger i nærværende samhandelsbetingelser.

 

 1. Tvister
  Enhver tvist mellem INTERSIGN APS og køber skal afgøres efter dansk ret med Århus Byret/ Østre Landsret som værneting.